یکشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۸

گزارش تصویری؛اماکن دیدنی گناباد-خراسان رضوی

روتیتر: شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است. گناباد از قدیمی‌ترین شهرهای ایران محسوب می‌شود. بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد.این گزارش حاوی تصاویر بازدید از دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد میباشد.

اماکن دیدنی گناباد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
اماکن دیدنی گناباد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
اماکن دیدنی گناباد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
اماکن دیدنی گناباد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
دره روستای سنو و دشت زیبد و منطقه حفاظت شده از نظر منابع طبیعی و بافت روستای تاریخی زیبد و اقامتگاه های بوم گردی این روستا و قنات قصبه گناباد از اماکن دیدنی گناباد است
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
بر اساس شواهد تاریخی و طبیعی موجود اعم از قنات قصبه، قدمت این ناحیه به پیش از دوره هخامنشیان اشاره دارد
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
شهرستان گُناباد جنوبی‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی ایران است.
loading...

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*