سه شنبه, ۲۴ مهر , ۱۳۹۷

نظام شایسته گزینی از دیدگاه امام علی (علیه السلام‎)

روتیتر: هدف اصلی این مقاله فهم و کشف الگو و نظام شایسته‌گزینی از دیدگاه امام علی(ع) است.

به گزارش روتیتر:
زمینه وهدف: شایسته سالاری نه یک پروژه بلکه یک فرآیند هوشمند، مستمر، پیچیده، دقیق و ظریف درحوزۀ مدیریت منابع انسانی سازمان است که غفلت از آن، ضایعه بزرگی به سازمان و جامعه وارد می‌کند. شایسته سالاری به عنوان یک پدیده اجتماعی، متأثر از عوامل محیطی بیرونی و درونی سازمان است. از آنجایی که گزینش و انتخاب افراد شایسته متاثر از ساختارهای ذهنی، فرهنگی وتاریخی هر جامعه است لذا فهم رفتار و گفتار اسطوره‌ها و درک متون و آموزه‌های مقدس و وحیانی بسیار مهم وحیاتی است. هدف اصلی این مقاله فهم و کشف الگو و نظام شایسته‌گزینی از دیدگاه امام علی(ع) است. روش: از لحاظ ماهیت، کیفی و براساس روش نظریه داده بنیاد وتحلیل محتواست. متن مورد بررسی متون اسلامی نهج البلاغه وغرر الحکم امام علی (ع) است. البته برای تشریح دقیق مقولات به احادیث وروایات دیگر نیز استناد شده است که بیشتر به عنوان شاهد مثال وتوضیح بهتر جنبه‌های هر مقوله است. نتیجه‌گیری: با توجه به روش تحقیق، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخاب؛ به تشریح کامل الگوی نظام شایسته گزینی بر اساس دیدگاه امام علی (ع) نموده‌اند. در این مدل دو بُعد اخلاقیات فردی و اصول حاکم بر گزینش، در تعامل هم افزا ومتاثر از بافت خدامحور، بر نظام گزینش توحیدمحور، تأثیر می‌گذارند؛ خروجی این نظام با بهره‌گیری از اقدامات راهبردی مدیران، گزینش افراد صالح، توانمند و مناسب برای سازمانهاست .

کلیدواژگان: : امام علی(ع)،نظام گزینش و جذب، نظام شایسته‌سالاری، انگاره، دین، فرهنگ، نظریه داده بنیاد.

نویسندگان:

مسعود شریعتی ,محمدسهرابی ,حبیب اله ابوالحسن شیرازی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی – سال دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴٫

نظرتان را بگویید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*